Everything about your study
in one of the most beautiful cities in the world

Msc.Production and Materials Engineering

Czech Technical University in Prague - Faculty of Mechanical Engineering

Odborný profil absolventa oboru Výrobní a materiálové inženýrství je v návaznosti na teoretický základ strojního inženýrství dotvářen předměty zabývajícími se volbou konstrukčních a nástrojových materiálů, strojírenskou metrologií, defektoskopií, projektováním, diagnostikou a způsoby predikace životnosti výrobků v náročných provozních podmínkách. Studenti se současně seznamují také s problematikou výrobního managementu, racionalizace výroby polotovarů, technologie montáží a navrhování výrobních systémů. Dále studenti získávají potřebné znalosti z oblasti řízení a racionalizace výroby, managementu a marketingu. Syntéza odborných znalostí z oblasti materiálového inženýrství, strojírenských technologií i ekonomiky umožní absolventům nejen v uplatnění ve velkých strojírenských výrobních podnicích, v malých a středních firmách, ale též v různých výzkumných, projektových a obchodních společnostech i ve státní správě.

Graduate profile

Professional profile of graduate Production and Materials Engineering is the theoretical basis of mechanical engineering, finished with subjects dealing with the choice of structural materials and tooling, engineering metrology, flaw detection, design, diagnosis and prediction methods for product life in harsh operating conditions. Students will also be introduced simultaneously with the problems of production management, production rationalization semi-technology assembly and design of production systems. Furthermore, students acquire the necessary knowledge of management and rationalization of production, management and marketing. Synthesis expertise in materials engineering, engineering technology and economics will enable graduates to not only use in large engineering plants, small and medium enterprises, but also in various research, project and business companies and in state administration.

Application

Applications start 7th January 2019
Applications end 31st March 2019
Start of study: 23rd September 2019
Go to application web...

Admission requirements

Temporarily go to http://www.studyatctu.com/how-to-apply-private

Contact

http://www.cvut.cz

Degree master post bachelor
Study duration 2 years
Language English
Place Prague
School fees € 4880 per year
České vysoké učení technické v Praze